Opieka zdrowonta dla cudzoziemcow

Wszyscy obcokrajowcy, zamieszkali na stale we Wloszech, posiadajacy pozwolenie na pobyt lub karte stalego pobytu, maja zapewniona opieke zdrowotna w ramach S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale – panstwowa opieka zdrowotna), w takim samym zakresie jak obywatele wloscy.
ASL = Azienda Sanitaria Locale
Azeby móc korzystac z panstwowej opieki zdrowotnej, cudzoziemiec powinien wystapic o wpis do rejestru SSN w osrodku zdrowia (ASL) w swoim rejonie zameldowania. Uzyska tam ksiazeczke zdrowia (patrz dalsza czesc artykulu), która umozliwia mu korzystanie ze wszelkich swiadczen. W ASL:
- wybiera sie lekarza rodzinnego (medico di famiglia) i pediatre;
- wydaje sie pacjentom zaswiadczenia lekarskie i skierowania na badania i wizyty u specjalistów;
- wystepuje o swiadczenia w domu pacjenta (assistenza a domicilio);
- wykonuje sie szczepienia ochronne.
Ile kosztuje wpis do rejestru SSN ?
Za wpis do SSN placi sie 388,00 euro. Osoby bedace podatnikami (przedstawiajace oswiadczenie o dochodach, zarówno zatrudnieni, jaki i prowadzacy dzialalnosc gospodarcza) sa zwolnione od tej oplaty, poniewaz dostep do panstwowej opieki zdrowotnej wliczany jest w podatki Wystarczy, ze przedstawia w ASL, oprócz innych wymaganych dokumentów (patrz nizej), oswiadczenie o uzyskanych dochodach (chodzi o rubryke – quadro RV).
Cudzoziemiec przebywajacy we Wloszech z uwagi na nauke placi mniej za korzystanie z panstwowej opieki zdrowotnej: 149,77 euro. Wplaty dokonuje sie na poczcie (formularz mozna uzyskac w rejonowym ASL). W momencie wpisu do rejestru SSN nalezy przedstawic potwierdzenie wplaty (ricevuta).
Wpis do rejestru SSN jest bezplatny, jezeli obcokrajowiec:
- jest bezrobotnym z pozwoleniem na pobyt lub karta stalego pobytu, wpisanym na liste urzedu zatrudnienia (liste di collocamento);
- posiada dokument poswiadczajacy jego status uchodzcy lub zaswiadczenie, ze wystapil o azyl polityczny;
- jest wspólmalzonkiem pozostajacym na utrzymaniu obywatela wloskiego;
- jest niepelnoletni, jego ojciec i/lub matka sa zameldowani na stale we Wloszech i naleza do jednej z wyzej wymienionych kategorii.
Obowiazkowy wpis do rejestru SSN
Wpis do rejestru SSN jest obowiazkowy dla cudzoziemców, posiadajacych pozwolenie na pobyt lub karte stalego pobytu z nastepujacych powodów:
- praca jako zatrudniony (lavoro subordinato);
- prowadzenie dzialalnosci gospodarczej (lavoro autonomo);
- z powodów rodzinnych (motivi familiari) ;
- starania sie o azyl polityczny lub po uzyskaniu azylu (w mysl Konwencji Genewskiej);
- z powodów humanitarnych i zdrowotnych;
- bezrobotni wpisani na liste Centro per l’Impiego (dawniej Ufficio di collocamento)
- w oczekiwaniu na przysposobienie (adopcje).
Opieka zdrowotna dla czlonków rodziny cudzoziemca
Opieka zdrowotna przysluguje takze czlonkom rodziny, pozostajacym na utrzymaniu cudzoziemca, przebywajacym legalnie we Wloszech.
Azeby z opieki zdrowotnej mogla korzystac cala rodzina obcokrajowca, musi on zlozyc w ASL oswiadczenie (autocertificazione) o stanie rodzinnym i o tym, ze czlonkowie rodziny sa na jego utrzymaniu. Uwaga! Osoby oczekujace na wznowienie pozwolenia na pobyt lub na karte stalego pobytu pozostaja wpisane do SSN i maja prawo do korzystania z panstwowych placówek sluzby zdrowia.
Dokumenty niezbedne do wpisu do SSN:
- oswiadczenie o stalym miejscu zameldowania (residenza) – w przypadku jego braku podaje sie adres wymieniony w pozwoleniu na pobyt – patrz formularz 1 i 2;
- wazne pozwolenie na pobyt lub dokument potwierdzajacy, ze sie oczekuje na jego wznowienie lub wystawienie karty stalego pobytu;
- numer identyfikacji podatkowej (codice fiscale) – ewentualnie “autocertificazione”;
- oswiadczenie, ze ASL zostanie powiadomiona o kazdej zmianie danych osobowych (adresu etc.);
- w przypadku bezrobotnych oswiadczenie o wpisie do rejestru bezrobotnych (wydawane przez Centro per l’impiego).
Pierwszy wpis do rejestru SSN
Jesli warunkiem uzyskania pozwolenia na pobyt jest przedstawienie dowodu wpisu do SSN, to cudzoziemiec moze wystapic po wjezdzie do Wloch do ASL o tymczasowy trzymiesieczny wpis, po pokazaniu dowodu oczekiwania na “permesso di soggiorno” z Kwestury (cedolino). Zaraz po uzyskaniu pozwolenia nalezy przedstawic je w ASL i wystapic o ksiazeczke zdrowia, wazna od dnia wjazdu do Wloch do daty uplywu waznosci pozwolenia na pobyt/karty stalego pobytu.
Cudzoziemcy przebywajacy w wiezieniach
Od 1 stycznia 2000 r. wszyscy wiezniowie wpisywani sa automatycznie do rejestru SSN na okres odbywania kary i swiadczenia zdrowotne sa dla nich bezplatne. Dotyczy to takze tych, którzy przebywaja w areszcie domowym czy wyznaczono im inny rodzaj kary.
Dobrowolny wpis do SSN
Jesli cudzoziemca nie mozna zaliczyc do kategorii, dla których wpis do SSN jest obowiazkowy i pracuje on np. jako:
- manager przedsiebiorstwa, które ma siedzibe we Wloszech;
- jest zatrudniony w firmie, która ma glówna siedzibe za granica,
- jest dziennikarzem i oplaca podatki we Wloszech;
lub gdy posiada on pozwolenie na pobyt z okresem waznosci ponad 3 miesiace (z uwagi na dzialalnosc artystyczna, prowadzenie interesów itp.), musi on ubezpieczyc sie na wypadek chorób i nieszczesliwych wypadków lub wystapic o wpis do rejestru SSN, takze dla czlonków swojej rodziny, jesli pozostaja oni na jego utrzymaniu i mieszkaja razem z nim.
Cudzoziemiec posiadajacy pozwolenie na pobyt z uwagi na nauke moze wystapic o dobrowolny wpis do rejestru SSN takze wówczas, gdy jego pozwolenie na pobyt jest wazne na okres krótszy niz 3 miesiace. W tym przypadku jednak czlonkowie jego rodziny nie sa objeci panstwowa opieka zdrowotna.
Oto lista dokumentów wymaganych do dobrowolnego wpisu do SSN:
- oswiadczenie o miejscu stalego zameldowania (residenza) – ewentualnie adres podany na pozwoleniu na pobyt;
- wazne pozwolenie na pobyt lub dokument potwierdzajacy, ze sie oczekuje na jego wznowienie (ewentualnie karta stalego pobytu);
- numer identyfikacji podatkowej (codice fiscale) – ewentualnie “autocertificazione”);
- oswiadczenie, ze ASL zostanie powiadomiona o kazdej zmianie danych osobowych;
- potwierdzenie wplaty na regionalny fundusz zdrowotny na poczcie (conto corrente postale);
- studenci: oswiadczenie o wpisie na studia.
Tessera sanitaria = ksiazeczka zdrowia
Ksiazeczka zdrowia jest dokumentem potwierdzajacym wpis do SSN i umozliwiajacym korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej. Wydaje ja ASL. Dokumenty potrzebne do jej uzyskania:
- fotokopia pozwolenia na pobyt,
- fotokopia numeru identyfikacji podatkowej (“codice fiscale”),
- oswiadczenie o miejscu zamieszkania (“certificato di residenza”) – ewentualnie “autocertificazione”
W razie zgubienia czy kradziezy ksiazeczki zdrowia, nalezy udac sie do ASL i wypelnic specjalne oswiadczenie o utracie dokumentu Jest to warunek otrzymania nowej ksiazeczki zdrowia.
Jak dlugo wazny jest wpis do rejestru SSN ?
Wpis do rejestru SSN, zarówno ten obowiazkowy jak i nieobowiazkowy, jest wazny przez caly okres waznosci pozwolenia na pobyt czy karty stalego pobytu – oba dokumenty nosza te sama date waznosci.
Wpis traci waznosc, gdy cudzoziemcowi nie wznowiono pozwolenia na pobyt, odebrano je lub anulowano oraz w przypadku wydalenia. W tych przypadkach mozna ewentualnie nadal korzystac z opieki zdrowotnej, po przedstawieniu dokumentacji swiadczacej o odwolaniu sie od wyzej wymienionych decyzji.
Kto nie moze byc wpisany do rejestru SSN ?
Cudzoziemiec posiadajacy pozwolenie na pobyt na okres krótszy niz 3 miesiace nie moze zostac wpisany do rejestru SSN, ale ma prawo korzystania ze swiadczen zdrowotnych po zaplaceniu oplaty (ticket), której wysokosc ustala dany region lub prowincja autonomiczna. Jest jeszcze inna mozliwosc: moze ubezpieczyc sie na wypadek chorób i nieszczesliwych wypadków w firmie ubezpieczeniowej.
Obcokrajowiec nie musi placic “ticket” za swiadczenia, jesli jego kraj podpisal z Wlochami umowe dwustronna o bezplatnym dostepie do panstwowej opieki zdrowotnej. W tym przypadku musi przedstawic jedynie odpowiedni formularz, wystawiony przez fundusz ochrony zdrowia w jego panstwie.
Cudzoziemcy przebywajacy nielegalnie we Wloszech
Cudzoziemiec nieposiadajacy pozwolenia na pobyt lub którego pozwolenie na pobyt stracilo waznosc od ponad 60 dni, ma prawo do korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej, swiadczen specjalistycznych oraz do pobytu w szpitalu w panstwowych jednostkach opieki zdrowotnej w przypadku powaznej choroby lub wypadku.
Azeby móc korzystac z opieki zdrowotnej, powinien on wystapic w ASL albo w wybranych szpitalach o ksiazeczke zdrowia (tessera) zwana STP (= Stranieri temporaneamente presenti), wazna przez 6 miesiecy. Po uplywie okresu waznosci mozna ja wznowic. W tym celu zainteresowany powinien zlozyc oswiadczenie o nieposiadaniu wystarczajacych srodków materialnych (dichiarazione di indigenza – patrz formularz nr 4). Nie ma obowiazku legitymowania sie dokumentem tozsamosci, wystarczy podac swoje dane osobowe. Mozna tez wystapic o ksiazeczke zdrowia bez wyszczególnienia imienia i nazwiska.
Wazne! Pracownicy sluzby zdrowia, do których zwraca sie cudzoziemiec wystepujacy o ksiazeczke zdrowia STP nie powiadamiaja wladz o nielegalnym pobycie cudzoziemca we Wloszech.
Wladze moga zazadac wgladu do orzeczenia lekarskiego tylko w wyjatkowych przypadkach, na przyklad z powodu ochrony porzadku i bezpieczenstwa publicznego lub jezeli udzielono pomocy lekarskiej w nastepstwie przestepstwa wchodzacego w zakres prawa karnego (np. cudzoziemiec ma rane postrzalowa).
Posiadacze “tesserino STP” maja prawo do podstawowej opieki zdrowotnej i do leczenia szpitalnego w naglych wypadkach ( z wyjatkiem leczenia typu “day-hospital”).
Maja oni zwlaszcza prawo do :
- podstawowej opieki udzielanej w osrodku zdrowia i szpitalu w naglych wypadkach, z powodu choroby czy wypadku, nawet jesli wymaga dluzszego leczenia.
Za opieke w naglych wypadkach (cure urgenti) uwaza sie swiadczenia, które nie moga byc odlozone w czasie bez zagrozenia dla zycia czy uszczerbku dla zdrowia pacjenta. Natomiast za podstawowa opieke zdrowotna (cure essenziali) uwaza sie uslugi lekarskie, diagnostyczne, terapeutyczne oraz swiadczenia dotyczace chorób, które w przyszlosci moglyby spowodowac pogorszenie sie stanu zdrowia czy komplikacje zdrowotne pacjenta.
- swiadczen zwiazanych z leczeniem profilaktycznym, opieki zdrowotnej dla kobiet w ciazy, matek i maloletnich, do szczepien, leczenia chorób zakaznych i zapobiegania im, do leczenia stanów uzaleznienia, np. narkomanii.
Wybór lekarza rodzinnego = medico di famiglia
W momencie wystawienia ksiazeczki zdrowia, cudzoziemcowi zostaje udostepniony spis lekarzy w rejonie osrodka i musi on wybrac lekarza rodzinnego. Zainteresowany ma mozliwosc pózniejszej zmiany lekarza.
Dla dzieci do 14 roku zycia nalezy wybrac natomiast pediatre. W momencie ukonczenia 14 roku zycia przez dziecko, ASL informuje rodzine o automatycznym wykresleniu dziecka z listy pacjentów pediatry i o koniecznosci wyboru dla niego lekarza rodzinnego. Istnieja jednak pewne wzgledy, o których ASL informuje rodziców zanim dziecko ukonczy 14 lat, kiedy rodzicom pozostawia sie mozliwosc korzystania z tego samego pediatry do 16 roku zycia pacjenta.
Wizyty w gabinecie lekarza i wizyty domowe
We Wloszech lekarz rodzinny przyjmuje w swoim gabinecie (ambulatorio/studio), w ustalonych dniach i godzinach. Jesli zajdzie taka koniecznosc, odwiedza tez bezplatnie pacjenta w domu (visita a domicilio). Lekarz odbywa wizyte domowa , jezeli stan zdrowia pacjenta nie pozwala mu na udanie sie do gabinetu.
Zaswiadczenia lekarskie = “certificati medici”
Lekarz rodzinny i pediatra moga wystawiac na prosbe pacjenta zaswiadczenia lekarskie. Wiekszosc z nich jest nieodplatna. Jednak za wystawienie niektórych zaswiadczen lekarze pobieraja oplaty. Ich wysokosc ustalana jest na podstawie cenników Ministerstwa Zdrowia.
Box – inizio
Zaswiadczenia bezplatne:
- zaswiadczenia dotyczace stanu zdrowia pacjenta (choroby, wypadku lub innych przyczyn niezdolnosci do pracy),
- zaswiadczenia o opiece rodzica nad chorym dzieckiem usprawiedliwiajace nieobecnosc rodzica w pracy
- zaswiadczenia dotyczace uczestnictwa ucznia w lekcjach wychowania fizycznego.
Zaswiadczenia odplatne:
- zaswiadczenia dotyczace zawodowego uprawiania sportu (certificato agonistico) i wymagane przez sale gimnastyczne (certificato sportivo),
- zaswiadczenia – zalaczniki niezbedne do podania o przyznanie renty inwalidzkiej
- zaswiadczenie do celów ubezpieczeniowych.
Fine box
Impegnative = recepty i skierowania na wizyty
“Impegnativa” lekarza lub pediatry wymagana jest przy zakupie niektórych leków, do wykonania badan i analiz oraz do zamówienia wizyty u lekarza specjalisty w wybranej placówce publicznej sluzby zdrowia. Dokument wystawiany jest bezplatnie za okazaniem ksiazeczki zdrowia.
We Wloszech przewidziane jest wspólplacenie, tzn. pacjent czesc sumy za leki lub za wizyte oplaca. Jest to tzw. “ticket”, którego wysokosc ustala Ministerstwo Zdrowia. Wystepujac o wszelkiego rodzaju aparaty ortodontyczne, protezy i okulary, pacjent powinien przedstawic w ASL w swoim rejonie skierowanie lekarza specjalisty. Takze w tych przypadkach nalezy zaplacic ticket.
Kto jest zwolniony od pokrywania czesci kosztów swiadczen ?
- inwalidzi cywilni, niewidomi i gluchoniemi
- maloletni pobierajacy rente inwalidzka
- osoby, którym usunieto organ
- chorzy na cukrzyce nie placa za strzykawki, igly i inny sprzet do leczenia ich choroby.
Ticket = wspólplacenie (doplata) za leki
Ogólna zasada jest nastepujaca: pacjent placi ticket w wysokosci 2 euro za kazde pojedyncze opakowanie leku, maksimum 4 euro za recepte. Zasady tej nie stosuje sie wobec chorych na przewlekle choroby, na rzadkie schorzenia oraz wobec inwalidów cywilnych lub inwalidów pracy z inwalidztwem powyzej 2/3. W tym przypadku ticket kosztuje 1 euro za opakowanie leku.
Niektóre osoby sa calkowicie zwolnione z wspólplacenia. Naleza do nich: inwalidzi cywilni 100%, ofiary terroryzmu i zorganizowanych grup przestepczych, niewidomi i gluchoniemi, emeryci pobierajacy tzw. “pensione sociale”, osoby chore na nowotwory, emeryci pobierajacy minimalne emerytury w wieku ponad 60 lat oraz czlonkowie rodzin pozostajacy na ich utrzymaniu pod warunkiem, ze dochody brutto rodziny nie przekraczaja 8.263,31 euro. Jesli malzonek jest na utrzymaniu meza/zony, aby byc zwolnionym z oplacania ticket dochody brutto rodziny nie moga przekroczyc 11.362,05 euro (+ 516,45 euro na kazde dziecko na utrzymaniu rodziców). Zwolnieni z oplat sa takze inwalidzi cywilni o stopniu inwalidztwa ponad 2/3 lub pobierajacy zasilek na osobe towarzyszaca (“assegno di accompagnamento”).
Ticket za swiadczenia specjalistyczne
Wysokosc oplaty (ticket) za skierowanie na wizyte u lekarza specjalisty lub na badania zalezy od typu badan luby rodzaju wizyty, o która wystapil lekarz w imieniu pacjenta. Niektóre osoby nie oplacaja ticket. Sa to:
- obywatele w wieku ponad 65 lat lub dzieci w wieku ponizej 6 lat, jesli calkowity dochód brutto ich rodziny nie przekroczyl 36.151,98 euro w poprzednim roku;
- emeryci pobierajacy “pensione sociale” i czlonkowie ich rodzin, o ile pozostaja na ich utrzymaniu;
- bezrobotni, emeryci w wieku ponad 60 lat, pobierajacy minimalne emerytury i czlonkowie rodzin na ich utrzymaniu, pod warunkiem, ze calkowite dochody brutto rodziny nie przekroczyly 8.263,31 euro. Jesli wspólmalzonek jest na ich utrzymaniu, to dochód rodziny nie moze przekroczyc 11.362,05 euro (+ 516,45 euro na kazde dziecko na utrzymaniu rodziców);
- inwalidzi cywilni o stopniu inwalidztwa ponad 2/3 lub pobierajacy zasilek na osobe towarzyszaca (“assegno di accompagnamento”);
- osoby, które ulegly wypadkom przy pracy oraz wszystkie inne kategorie obywateli, zwolnieni z oplat z uwagi na okreslone schorzenia zgodnie ze specjalnym ustawodawstwem.
Niektóre swiadczenia lekarskie nie podlegaja oplacie ticket, nawet jesli pacjent nie podlega zadnej z wyzej wymienionych kategorii. Naleza do nich:
- swiadczenia sluzace do szybkiego wykrycia nowotworów (mammografia, Pap test itd.),
- swiadczenia dla kobiet w ciazy (analizy, USG=”ecografia” itp.)
- swiadczenia sluzace do promocji donacji krwi, organów, niektóre szczepienia nieobowiazkowe dzieci do lat 14.
Poradnie rodzinne (“consultori familiari”)
Przy kazdej ASL istnieja poradnie rodzinne, które zgodnie z prawem udzielaja pomocy bezplatnie.
Uwaga! Do skorzystania ze swiadczen lekarzy z poradni rodzinnych nie jest wymagane skierowanie lekarza rodzinnego.
Poradnie te zajmuja sie udzielaniem informacji i pomocy w przypadku uzaleznienia od narkotyków, problemów psychicznych, ochrona zdrowia matki i dziecka (lekarze wykonuja w nich m.in. szczepienia), kontrolami profilaktycznymi.
Poradnie rodzinne maja obowiazek udzielic bezplatnej pomocy wszystkim kobietom w ciazy (takze tym, które nie maja pozwolenia na pobyt) i ich maloletnim dzieciom. W poradni znajdzie pomoc ginekologa kobieta spodziewajaca sie dziecka, jak i ta, która decyduje sie na przerwanie ciazy. Poradnia prowadzi dzialalnosc informacyjna na temat diagnozy nowotworów narzadów rodnych, mediacje rodzinna, udziela informacji na temat adopcji maloletnich, wykonuje sie w niej szczepienia przeciwko rózyczce dla kobiet w wieku plodnym itd.
Przy wielu ASL istnieja poradnie, w których udziela sie pomocy w specyficznych sytuacjach:
- poradnie dotyczace problemów narkomanii (“Consultori droga”) i AIDS (“Consultori AIDS”), w których personel udziela informacji o formach pomocy uzaleznionym lub chorym na AIDS i o badaniach diagnostycznych.
- poradnie psychologiczno-spoleczne, w których psycholog lub opiekun spoleczny prowadzi rozmowy na tematy osobiste lub dotyczace lokalnej spolecznosci.
Opieka zdrowotna kobiet w ciazy
Kobieta spodziewajaca sie dziecka otoczona jest opieka zdrowotna w sposób szczególny. Cudzoziemka, takze bez pozwolenia na pobyt, jest zwolniona z wspólplacenia za niektóre swiadczenia (ticket) na badania diagnostyczne i laboratoryjne.
Prawo wloskie daje mozliwosc przerwania ciazy w okresie 90 dni od poczecia. Po uplywie 90 dni kobieta moze usunac ciaze tylko wtedy, jesli zagraza ona jej zyciu lub po stwierdzeniu wad rozwojowych u dziecka, które zagrazaja zdrowiu fizycznemu lub psychicznemu matki. W sprawie usuniecia ciazy kobieta moze sie zwrócic do zaufanego lekarza, poradni rodzinnej lub do ASL.
Szczepienia ochronne
Szczepienia sluza zapobieganiu chorób zakaznych. Sa najbezpieczniejszym i najskuteczniejszym sposobem zapobiegania niektórym powaznym chorobom. Istnieja rózne rodzaje szczepien.
Szczepienia dzieciece to seria rutynowych szczepien, którym poddaje sie dzieci, by zapobiec chorobom, które moga sie okazac dla nich bardzo grozne.
We Wloszech do szczepien obowiazkowych naleza: szczepienia przeciwko blonicy (antidifterica), tezcowi (antitetanica), paralizowi dzieciecemu (chorobie Heinego-Medina = antipoliomielitica) i przeciwko wirusowemu zapaleniu watroby typu B (antiepatite virale B). Inne zalecane (choc nieobowiazkowe) szczepienia to: szczepienia przeciwko kokluszowi, odrze, swince, rózyczce i przeciwko “Haemophilus influenzae” typu B (HIB).
TABELLA
Szczepienia zalecane we Wloszech

Wiek Nazwa szczepienia

Trzeci miesiac zycia Dyfteryt* – tezec* – polio* – wzw typu B (epatite B)* – koklusz – HIB
Piaty miesiac zycia Dyfteryt* – tezec* – polio* – wzw typu B (epatite B)* – koklusz – HIB
Jedenasty-dwunasty miesiac zycia Dyfteryt* – tezec* – polio* – wzw typu B (epatite B)* – HIB
Trzynasty-pietnasty miesiac zycia Odra – swinka – rózyczka
Trzeci rok zycia Polio*
Piaty – szósty rok zycia Dyfteryt* – tezec* – koklusz
Dwunasty rok zycia Odra – swinka – rózyczka
Czternasty – pietnasty rok zycia Dyfteryt* – tezec*

* szczepienia obowiazkowe

Szczepienia dla doroslych nie sa obowiazkowe: Powinni jednak poddac sie im wszyscy w wieku powyzej 65 lat, zeby ochronic sie przed grypa, zapaleniem pluc (pneumococco = dwoinka zapalenia pluc) i tezcem.
Niektórzy dorosli ponizej 65 roku zycia, nalezacy do grupy wysokiego ryzyka, powinni zaszczepic sie przeciwko zóltaczce wirusowej /wirusowemu zapaleniu watroby typu B (epatite B), przeciwko grypie i zapaleniu pluc.
Nagle i ciezkie wypadki
W sytuacjach, gdy nie ma mozliwosci skonsultowania sie z lekarzem rodzinnym mozna zadzwonic na numer tzw. guardia medica, 118 lub na pogotowie ratunkowe.
“Guardia medica” oferuje bezplatne porady lekarskie. Udziela ich telefoniczne w naglych wypadkach w sytuacjach, kiedy pacjent nie ma mozliwosci skontaktowania sie z lekarzem rodzinnym lub pediatra. Numer odpowiada w nocy lub w dni wolne od pracy.
Numer telefonu zmienia sie w zaleznosci od danego miasta (np. w Rzymie jest to 06 58201030). Na telefony odpowiada lekarz, który udziela porad jak sie zachowac w danych sytuacjach, a jesli zachodzi taka koniecznosc udaje sie na wizyte do domu pacjenta. Po wizycie lekarz z “guardia medica” moze zapisac leki, wystawic zaswiadczenie o chorobie pacjenta czy zadecydowac o przewiezieniu pacjenta do szpitala.
W NAGLYCH WYPADKACH DZWON NA NUMER 118 !

W przypadku ciezkich chorób, wypadków, zagrozenia zycia, zawalu itd. mozna zadzwonic na numer 118. Numer ten jest aktywny przez caly rok 24 godziny na dobe. W naglych wypadkach gwarantuje natychmiastowe wyslanie karetki pogotowia i dowiezienie chorego czy poszkodowanego do szpitala. Rozmowa z numerem 118 jest zawsze bezplatna z kazdego telefonu, stacjonarnego i komórkowego.
Pogotowie ratunkowe = “Pronto soccorso”

W naglych i ciezkich przypadkach kazdy obywatel moze udac sie do pogotowia ratunkowego przy szpitalu. Pogotowie ratunkowego daje pierwszenstwo najciezszym przypadkom, a wiec nie udziela pomocy zgodnie z chronologicznym porzadkiem przybycia chorych do szpitala.
W momencie rejestracji kazdemu przybylemu przyznaje sie kolorowy kod.
Pogotowie ratunkowe – pierwszenstwo dla najciezszych przypadków

KOD 1 CZERWONY
Nagly wypadekZagrozenie zycia, absolutne pierwszenstwo
KOD 2ZÓLTY
PILNEPowazna zmiana chorobowa/rana, najwyzsze zaangazowanie, azeby zredukowac do minimum czas oczekiwania pacjenta
KOD 3 ZIELONY
MNIEJ PILNEBrak zagrozenia zycia, swiadczenia po udzieleniu pomocy w pilniejszych przypadkach.
Pobyt w szpitalu = “Ricovero”
Kto decyduje o hospitalizacji i jaka jest procedura ?
Jesli pacjent musi byc pilnie hospitalizowany, lekarz pogotowia ratunkowego zajmuje sie cala procedura.
Jesli natomiast pobyt w szpitalu nie jest pilny, lekarz rodzinny lub pediatra wystawiaja pacjentowi skierowanie na leczenie szpitalne (richiesta di ricovero). Nalezy je przedstawic w wybranym przez siebie szpitalu.
Czy za hospitalizacje sie placi ?
Koszt leczenia szpitalnego ponosi SSN. Pacjent musi byc poinformowany przez personel szpitala o wszystkich czynnikach ryzyka, zwiazanych z operacjami chirurgicznymi, narkoza i ewentualnie o innych alternatywnych sposobach leczenia. Przed poddaniem sie operacji pacjent zostanie poproszony o zapoznanie sie z informacja i udzielenie/niewyrazenie pisemnej zgody na operacje (“Consenso Informato”).

 

(Fonte: www.stranieriinitalia.it)

Torna alle guide sulla salute